Văn Bằng, Chứng Chỉ Dự Thi Công Chức, Viên Chức

QUY ĐNH CHUN THEO CÔNG VĂN S 1814/SNV-ĐTBDTD CA S NI V V ĐIỀU KIỆN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; các Thông tư về tiêu chuẩn chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức,

Thực hiện Luật Viên chức ngày 29/11/2010, Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào taọ, bồi dưỡng đối với viên chức; các Thông tư về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành;

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2014/TT-GGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đaò tạo ban hành khung năng lực ngoaị ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 01/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Để việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật; Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đầy đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chưcs danh nghề nghiệp, viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đôí với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung này trên các phương tiện thông tin để mọi người biết và chuẩn bị đủ điều kiện nếu có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức.

 

>> Nhằm đáp ứng theo đúng yêu cầu của công văn trên, Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam tổ chức khóa học ôn thi chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và khóa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn:

Hotline: 0979868620

Email: quynhmai@giaoducvietnam.edu.vn

Facebook Comments

Keywords: , , , ,