học sư phạm tại hà nội

Văn Bằng, Chứng Chỉ Dự Thi Công Chức, Viên Chức

QUY ĐỊNH CHUẨN THEO CÔNG VĂN SỐ 1814/SNV-ĐTBDTD CỦA SỞ NỘI VỤ VỀ ĐIỀU KIỆN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC   Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công …

2 Tháng Mười 2018| Các văn bản