Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề):

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: 60 tiết
 • Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 tiết
 • Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông & quản trị nhà trường tiểu học: 12 tiết
 • Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học: 12 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II

 • Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học: 132 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II: 20 tiết
 • Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học: 20 tiết
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học: 24 tiết
 • Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế: 20 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Phần 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước: 12 tiết
 • Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo: 12 tiết
 • Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN: 12 tiết
 • Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học: 16 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng II

 • Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III
 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học: 20 tiết
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học: 20 tiết
 • Ôn tập và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV

Phần 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” 12 tiết
 • Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông: 12 tiết
 • Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học: 12 tiết
 • Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên: 16 tiết
 • Ôn tâm và kiểm tra: 8 tiết

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng IV

 • Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV: 20 tiết
 • Các phương pháp day học ở trường tiểu học: 20 tiết
 • Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh: 24 tiết
 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường tiểu học: 20 tiết
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh tiểu học: 20 tiết
 • Ôn tậm và kiểm tra: 8 tiết

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Ms Mai: 0979 8686 20

Ms Lan Anh: 0968 8686 45

Email: quynhmai@giaoducvietnam.edu.vn

Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng (Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao) – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm

Facebook Comments

Keywords: , , , ,