Hướng Dẫn Cách Trình Bày Văn Bản

BNG HƯỚNG DN CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BN THEO THÔNG TƯ S 01/2001/TT-BNV V K THUT TRÌNH BÀY VĂN BN

STT Thành phần thể thức và chi tiết trình bày Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ minh họa
1 Quốc hiệu        
– Dòng trên In hoa 12-13 Đứng, đậm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
– Dòng dưới In thường 13-14 Đứng, đậm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
– Dòng kẻ dưới        
2 Tên cơ quan, tổ chức        
– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp In hoa 12-13 Đứng UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN
– Tên cơ quan, tổ chức In hoa 12-13 Đứng, đậm  
– DÒng kẻ dưới        
3 Số, ký hiệu văn bản In thường 13 Đứng Số:28//2003/NĐ-CP
4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản In thường 13-14 Nghiêng Phú xuyên, Ngày 28 tháng 12 năm 2015
5 Tên loại và trích yếu nội dung        
a Đối với văn bản có tên loại        
  – Tên loại văn bản In hoa 14-15 Đứng, đậm BÁO CÁO
  – Trích yếu nội dung In thường 14 Đứng, đậm Về việc công tác bảo vệ môi trường
  – Dòng kẻ dưới        
b Đối với công văn        
  – Trích yếu nội dung In thường 12-13 Đứng V/v đăng ký sinh viên tình nguyện
6 Nội dung văn bản In thường 13-14 Đứng Thực hiện công văn số …
a Gồm phần, chương, mục, điều, khoản, điểm        
  – Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương In thường 13-14 Đứng, đậm Phần I
  – Tiêu đề của phần, chương In hoa 14 Đứng, đậm QUY ĐỊNH CHUNG
  – Từ “mục” và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm Mục 1
  – Tiêu đề của mục In hoa 12-13 Đứng, đậm GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH
  – Điều In thường 13-14 Đứng, đậm Điều 1. bản sao văn bản
  – Khoản In thường 13-14 Đứng 1. Các hình thức …
  – Mục In thường 13-14 Đứng a. Đối với …
b Gồm phần, mục, khoản, điểm        
  – Từ “phần” và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm Phần I
  – Tiêu đề của phần In hoa 13-14 Đứng, đậm TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
  – Số thứ tự và tiêu đề của mục In hoa 13-14 Đứng, đậm I. NHỮNG KẾT QUẢ
  – Khoản:        
  Trường hợp có tiêu đề In thường 13-14 Đứng, đâm 1. Phạm vi đối tượng áp dụng
  Trưởng hợp không có tiêu đề In thường 13-14 Đứng Thông tư này có hiệu lưc thi hành sau 10 ngày kể từ …
  – Điểm In thường 13-14 Đứng a. Đối với …
7 Chức vụ, họ tên của người ký        
  – Quyền hạn của người ký In hoa 13-14 Đứng, đậm KT. HIỆU TRƯỞNG
  – Chức vụ của người ký In hoa 13-14 Đứng, đậm PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
  – Họ tên của người ký In thường 13-14 Đứng, đậm Trần Văn A
9 Nơi nhận        
a Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân In thường 14 Đứng  
  – Gửi một nơi       Kính gửi: UBND huyện Phú Xuyên
  – Gửi nhiều nơi       Kính gửi:

-Phòng nội vụ huyện Phú Xuyên

-Phòng Y tế huyện Phú Xuyên

b Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân        
  – Từ “nơi nhận” In thường 12 Nghiêng, đậm Nơi nhận:
  – Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao In thường 11 Đứng Như trên:

-…

-Lưu:VT.

 

Dưới đây là một số văn bản mẫu:

 

Facebook Comments

Keywords: , ,